ผู้บริหาร
  
       นายทองคำ สิริโสม
     ผู้อำนวยการโรงเรียน
สารสนเทศ

สถานะการออนไลน์
บุคคลทั่วไป
54.225.17.239
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:สมาชิกใหม่:
กำลังใช้งาน:
  บุคคลทั่วไป: 7
54.225.xx.xxx
66.249.xx.xxx
195.154.xxx.xxx
62.210.xxx.xx
195.154.xxx.xx

  ทั้งหมด: 7
Link การศึกษา

 
สำหรับแอดมิน

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

 ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนบ้านสมสะอาด


โรงเรียนบ้านสมสะอาด  ตั้งอยู่ที่  หมู่  9  บ้านสมสะอาด  ตำบลโคกสำราญ  อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร  กลุ่มสร้างมิ่งโคกสำราญ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร  เขต  2  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  18  ตุลาคม  2490 ตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา  พ.ศ. 2478 เดิม เรียกว่า  โรงเรียนประชาบาลตำบลสวาทโดยอาศัยวัดบ้านสมสะอาดเป็นสถานที่ตั้งโรงเรียน มีนายทองหล่อ  ชื่นตา  เป็นครูใหญ่คนแรกของโรงเรียน  มีนักเรียน  109  คน นายสงัด  พันธุ์เพ็ง เป็นศึกษาธิการอำเภอ  นายเนตร  สิริโสม  ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนได้ช่วยกันจัดหาอุปกรณ์การเรียน   

พ.ศ. 2499  ได้เงินงบประมาณ  18,836  บาท สร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ซ ที่ดินหมายเลข  ยส 580 

 และได้ย้ายนักเรียนจากวัดสมสะอาด  มาเรียนเมื่อวันที่  24  พฤษภาคม  2499

พ.ศ. 2521  ได้ขยายการศึกษาภาคบังคับถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และขยายถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ในปีการศึกษา 2522

1 ตุลาคม  พ.ศ. 2523  ได้โอนจากสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  มาขึ้นกับสำนักงานการประถม

ศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ

1 พฤษภาคม  พ.ศ. 2537 ได้เปิดขยายโอกาสทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจนถึงปัจจุบัน

พ.ศ. 2549  นายประภาส  ไชยมี  ผู้อำนวยการโรงเรียน  ได้ดำเนินการขอรื้อถอนอาคารเรียนแบบ 

 ป.1 ซ  และบ้านพักครู  2  หลัง  สาเหตุเนื่องจากอาคารมีสภาพชำรุดทรุดโทรมมาก  และได้ขออนุญาตนำวัสดุ

ที่ได้จากการรื้อถอนไปใช้ประโยชน์ เพื่อก่อสร้างเป็นห้องสมุดโรงเรียนและอาคารชั่วคราวสำหรับระดับอนุบาล เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนอาคารเรียน  โดยใช้งบประมาณจากการรับบริจาคเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 580,000  บาท  ทำให้ปัจจุบันมีอาคารเรียน  2  หลัง  

พ.ศ.2553  โรงเรียนได้รับบริจาคอาคารโรงครัว  จาก  พ.ต.ต.ชัชนันต์ – คุณสุขสมรวย  พรบุตร เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 75,000  บาท

ปัจจุบันโรงเรียนบ้านสมสะอาดมีเนื้อที่  8  ไร่  2  งาน  98  ตารางวา  เปิดสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงมัธยมศึกษาตอนต้น  มีนักเรียนทั้งหมดจำนวน  156  คน  มีบุคลากรทั้งหมด  19  คนเป็นข้าราชการครู 15 คน  พนังงานราชการ  2  คน  เจ้าหน้าที่ธุรการ  1  คน  และพนักงานพิมพ์ดีดชั้น  2  จำนวน  1  คน  มีอาคารเรียนจำนวน  3  หลัง  ห้องเรียนจำนวน  11  ห้อง  ห้องพิเศษจำนวน  3  ห้อง รวมทั้งสิ้น 14 ห้องมีเขตบริการ 2 หมู่  เป็นชุมชนชนบท  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  รับจ้าง  และค้าขาย  มีฐานะค่อนข้างยากจน  


สงวนลิขสิทธิ์โดย © ^ โรงเรียนบ้านสมสะอาด ^ All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2014-06-04 (446 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]